VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Kỳ Sơn tuyên truyền phòng chống Covid tận các bản vùng sâu vùng xa
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HUYỆN KỲ SƠN
Skip portletPortlet Menu
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.
 
 
 
 
Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, QP-AN chủ yếu năm 2017 (04/04/2017 03:45 PM)

Năm 2017 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Dự báo kinh tế cả nước cũng như của tỉnh có thể tăng cao hơn năm 2016 sẽ tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Kỳ Sơn tiếp tục nhận được sự quan tâm của TW và Tỉnh, đặc biệt là các chính sách về xóa đói giảm nghèo, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.


Để từng bước đưa huyện Kỳ Sơn thoát khỏi huyện nghèo, chậm phát triển, các phòng, ban ngành, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cần tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm an ninh, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; không ngừng tăng cường mối quan hệ với các huyện bạn Lào. Nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2017, có tính đến năm 2020; đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:


1. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, giúp nhân dân triển khai mạnh mẽ các mô hình kinh tế hộ gia đình chăn nuôi trồng trọt để tạo ra nhiều sản phẩm cung cấp cho thị trường; tiếp tục đầu tư, khuyến khích nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế đã được tổng kết đánh giá.


2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, như: Chương trình 30a, 135, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo.


3. Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả và thực chất; ưu tiên xây dựng các bản Nông thôn mới đã đăng ký.


4. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xây dựng chỉ dẫn địa lý nhằm khẳng định thương hiệu và quảng bá một số hàng hóa đặc sản của huyện trên thị trường.


5. Đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; Phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ GPMT tuyến đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền, Dự án kéo lưới điện quốc gia từ trung tâm các xã vào các bản; xây dựng thay thế các phòng học tạm.


6. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách; tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện đủ và vượt chỉ tiêu.


7. Chăm lo các lĩnh vực văn hoá – xã hội, thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội; chăm lo đời sống cho người dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác đối ngoại với các huyện bạn Lào; thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.


8. Xây dựng chính quyền hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương. Tăng cường phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm để chủ động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.


9. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra chính quyền xã, thị trấn nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo đúng Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.


Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2017


Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Huyện Kỳ Sơn phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:


Chỉ tiêu về kinh tế.


(1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 7%-8%

Trong đó:         - Nông, lâm, ngư nghiệp tăng (%)                  : 7%-8%

- Công nghiệp - Xây dựng      tăng (%)                                  : 6%-7%

- Dịch vụ tăng (%)                                                                   : 9%-10%

(2) GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành)                    : 18,8 triệu/ng/năm


(3) Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành)                                          : 100%

Trong đó:         - Nông, lâm, ngư nghiệp                                 : 35%-37%

- Công nghiệp - Xây dựng                                                      : 20%-22%

- Dịch vụ                                                                                 : 42%-45%


(4) GRDP các ngành (giá hiện hành)                                     :1.456.035 triệu đ

Trong đó:         - Nông, lâm, thuỷ sản                                     : 515.426 triệu đồng

                        - Công nghiệp - Xây dựng                              : 300.780 triệu đồng

                        - Dịch vụ                                                         : 639.829 triệu đồng


(5) Tổng thu ngân sách toàn huyện                                        : 678.132 triệu đồng

Trong đó: Thu trên địa bàn                                                     : 21.459 triệu đồng

(6) Tổng chi ngân sách toàn huyện                                        : 673.035 triệu đồng


(7) Bản đạt chuẩn nông thôn mới trong năm:                       : 6 bản.


Chỉ tiêu về văn hoá - xã hội:


(1) Dân số trung bình                                                              : 77.565 người

(2) Tỷ suất sinh thô                                                                 : 17,1%o

(3) Giải quyết việc làm mới hàng năm                                    : 350-400 người

(4) Tỷ lệ lao động qua đào tạo:                                               : 5%

(5) Tỷ lệ hộ nghèo                                                                   : 57,24%

(6) Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm                          : 3 trường

(7) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng                       : 21,5%

(8) Số bác sỹ/vạn dân                                                             : 4,5 bác sỹ/vạn dân

(9) Giường bệnh/vạn dân                                                       : 14,3 giường bệnh

(10) Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ                                             : 38,1%

(11) Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (thêm 3 xã)              : 42,6%

(12) Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá                                    : 65%

(13) Tỷ lệ bản, khối được công nhận đạt chuẩn VH              : 56%

(13) Tỷ lệ xã có thiết chế VH-thể thao đạt chuẩn                   : 14,3%


Chỉ tiêu môi trường:


(1) Tỷ lệ che phủ của rừng                                                     : 52%

(2) Tỷ lệ dân nông thôn được dùng NSH hợp vệ sinh           : 100%

(3) Tỷ lệ dân thành thị được sử dụng nước sạch                  : 100%

(4) Tỷ lệ rác thải rắn ở đô thị được thu gom                          : 100%

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  >  >>